header-image-1

Privacy Statement

REBO Huurwoning
Wat u moet weten over uw persoonsgegevens.

REBO Huurwoning | Privacystatement

Verantwoordelijke organisatie
REBO Groep BV verwerkt persoonsgegevens. Daarover informeren wij u duidelijk en transparant. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Alle onderdelen van REBO Groep BV verwerken persoonsgegevens in meer of mindere mate. De REBO Groep BV bestaat uit diverse onderdelen. Waar wij in dit privacy statement spreken over REBO Groep BV, bedoelen wij onderstaande business unit:

1. REBO Huurwoning (een handelsnaam van REBO Vastgoed Management BV), statutair gevestigd Priesnitzlaan 1, Laag-Soeren, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09-039351.

De navolgende onderdelen hebben een gezamenlijk ander privacy statement, welke volledig is gericht op de specifieke dienstverlening van ons Vastgoed Management en VVE Management bedrijf:
2. REBO Vastgoed Management BV
3. REBO VVE Management BV

En de navolgende onderdelen hebben tevens een gezamenlijk ander privacy statement, welke volledig is gericht op de specifieke dienstverlening van onze makelaars en welke de richtlijnen volgt vanuit de branchevereniging NVM:
4. REBO Makelaars BV h.o.d.n. REBO ERA Makelaars;
5. REBO van der Worp Bedrijfsmakelaars Deventer BV mede h.o.d.n REBO Bedrijfsmakelaars | REBO Valuation and Research | REBO Beleggingsmakelaars;
6. REBO van der Worp Bedrijfsmakelaars Zwolle BV mede h.o.d.n REBO Bedrijfsmakelaars | REBO Valuation and Research | REBO Beleggingsmakelaars.

Schrijft u zich in voor het huren van een woning bij ‘ikzoekeen.REBOHuurwoning.nl, dan is dit REBO Huurwoning privacy statement aan de orde. Wilt u weten welk onderdeel van REBO Groep verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met het onderdeel van REBO Groep waar u zaken mee doet.

Persoonsgegevens
REBO Groep BV verwerkt persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
REBO Groep BV gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag of melding hebben die relevant is bij de uitvoering van een overeenkomst. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van:
- Klanten en hun vertegenwoordigers.
- Mensen die interesse tonen in onze dienstverlening.
- Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Het uitgangspunt bij het verzamelen van persoonsgegevens is dat wij niet meer informatie verwerken dan nodig is. Dit zijn de belangrijkste persoonsgegevens die wij verwerken bij REBO Huurwoning:

U bezoekt onze website, REBOHuurwoning.nl, dan verwerken wij gegevens over:
- uw device;
- het klikgedrag en andere marketinggegevens waarvoor u toestemming geeft via de cookiebanner.

U meldt zich aan via onze website ikzoekeen.rebohuurwoning.nl als belangstellende voor een huurwoning. Wij verwerken de navolgende gegevens van u en uw partner | medehuurder:
- gebruikersnaam en wachtwoord;
- voor- en achternaam (geboortenaam);
- geslacht;
- e-mailadres;
- de door u opgegeven woonvoorkeuren;
- huurwoning(en) die u bewaart of zich voor aanmeldt;
- uw taalvoorkeur.

Als u een bezichtiging voor een reservering van een huurwoning, garage of parkeerplaats aanvraagt, dan verwerken wij naast eerder genoemde gegevens van u en uw partner | medehuurder:
- woonadres;
- volledige voornamen;
- telefoonnummer;
- geboortedatum en – plaats;
- gezinssamenstelling;
- burgerlijke staat;
- financiële gegevens;
- werk- dan wel uitkeringssituatie;
- branche waarin u werkzaam bent;
- woonsituatie;
- kopie van uw legitimatiebewijs en –documentnummer.

Afhankelijk van de woning, de toetsingscriteria van de eigenaar van de woning vragen wij voor een bezichtiging en reservering van een huurwoning, garage of parkeerplaats ook om de volgende gegevens van u en uw partner | medehuurder:
- UWV-verklaring;
- Bewijs van eigen vermogen;
- Hypotheek of verhuurdersverklaring;
- loongegevens, zoals een loonstrook, betaalspecificatie van aow en/of pensioen of als u zelfstandig ondernemer bent uw jaarrekening;
- bankafschrift als bewijs van storting van uw inkomen;
- IBAN, tenaamstelling IBAN en bankafschrift van IBAN-rekening waarvan de huur wordt afgeschreven;
- kopie bankpas;
- ID- en Krediettoets;
- Verklaring hypotheekverstrekker of verhuurdersverklaring;
- afschrift basisadministratie Gemeente waar u bent geregistreerd of zich gaat registreren;
- in geval van ondernemer een uittrekstel van de Kamer van Koophandel en jaaraangifte inkomstenbelasting
- alimentatie- en/of financiële verplichten cq. leningen;
- aanvullende documenten die noodzakelijk zijn voor het bepalen of u en/of uw partner aan de huurvoorwaarden voldoen, zoals een werkgevers-/intentieverklaring of arbeidsovereenkomst.

Als verhuurder moeten wij voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Daarom voeren wij de controles uit die leiden tot resultaten van verplichte wettelijke onderzoeken zoals PEP, Sanctietoets en check op risicovolle sectoren en herkomst risicovolle landen. Zodra u een woninghuurder bent kan onze opdrachtgever ervoor kiezen om uw gegevens periodiek te toetsen op bovenstaande onderdelen. 

Meer informatie leest u in onderstaande uitgebreide privacy verklaring.


Uitgebreide Privacyverklaring
1. Wat zijn persoonsgegevens? En wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?
2. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
3. Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?
4. Grondslag van de verwerking.
5. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
6. Hoe gaat REBO Huurwoning om met cameratoezicht en toegangsregistratie?
7. Beveiliging persoonsgegevens
8. Uitwisseling aan derden
9. Bewaartermijn persoonsgegevens
10. Uw privacy rechten.
11. Wijzigingen in ons privacy statement

1. Wat zijn persoonsgegevens? En wat houd het verwerken van persoonsgegevens in?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Dit conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij verwerken persoonsgegevens. Verwerken is volgens de AVG alles wat je met persoonsgegevens kunt doen. Bijvoorbeeld: gegevens verzamelen, inzien, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden, afschermen, koppelen, wissen of vernietigen. Dat kan handmatig, maar ook voor een deel of volledig automatisch gebeuren.

2. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Dit doen wij om een relatie met u te kunnen aangaan
Als u van onze dienstverlening gebruikt wenst te maken, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld een onderzoek doen om te beoordelen of u aan de gestelde eisen voldoet die onze opdrachtgevers met ons hebben afgestemd, voor het kunnen huren van een woning of bedrijfspand bijvoorbeeld. Hiervoor kunnen wij ook gegevens ontvangen van derden, zoals van Experian. Ook mogen wij van u een kopie ID opvragen, waarbij u het BSN nummer en uw pasfoto afschermt.
Dit doen wij om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren
Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden. Wij kunnen uw naam dan ook aan anderen doorgeven. Bijvoorbeeld in het kader van het uitvoering geven aan een overeenkomst tot property management. Wij geven bijvoorbeeld uw persoonsgegevens door aan een opdrachtnemer, zoals een schilder, installateur of aannemer bij een reparatieverzoek, of aan een deurwaarder c.q. incassobureau bij een huurachterstand.
Om wettelijke verplichtingen na te komen
Wet- en regelgeving kan ons er toe verplichten om (geanalyseerde) gegevens over u aan een overheidsinstelling, een belastingautoriteit of aan een toezichthouder binnen of buiten Nederland door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank.
Voor archiefdoeleinden
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

3. Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegeven?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

4. Grondslag van de verwerking
REBO Groep BV moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die geldt voor de verantwoordelijke. Wij verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en transparant. Wij verwerken persoonsgegevens alleen als de wet het toestaat. Meer specifiek voor REBO Huurwoning, is dat in de volgende gevallen:

Op het moment dat u een overeenkomst aan wilt gaan
U heeft u een passende woning gezien bij REBO Huurwoning of u wilt op de hoogte gehouden worden van het woningaanbod, dan schrijft u zich in als belangstellende. Hiermee sluit u een overeenkomst met ons en mogen wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij informeren u dan over de woningen waar u interesse in heeft, wij communiceren over bezichtigingen en gebruiken de gegevens om te beoordelen wie er uitgenodigd wordt voor een bezichtiging, wij bepalen wie uiteindelijk een woning toegewezen krijgt en wij gebruiken de gegevens voor het opstellen en aangaan van de huurovereenkomst.

Als u REBO Huurwoning duidelijk toestemming hebt gegeven

Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken als u ons daar duidelijk toestemming voor hebt gegeven. In uw profiel zijn velden aangemerkt als niet verplicht, als u deze invult, geeft u ons toestemming voor het gebruik van die gegevens. Deze gegevens worden bewaard zolang uw profiel actief is of totdat u uw de gegevens zelf verwijderd.
Als u een woning niet krijgt toegewezen, kunt u uw gegevens en documenten nog 3 maanden gebruiken voor een andere woning. Dit betekent dat u voor een nieuwe bezichtiging niet alle stukken weer hoeft in te dienen. Deze gegevens worden automatisch verwijderd na 3 maanden. U krijgt binnen 3 maanden een email waarin u wordt gevraagd of u wilt dat de gegevens langer bewaard worden. Als u daarvoor kiest, worden de stukken 1 jaar bewaard.

Zelf uitschrijven
Als u niet meer geïnteresseerd bent, kunt u zich uitschrijven op ikwileen.REBOhuurwoning.nl, u gaat naar het menu privacy. Uw gehele profiel wordt dan verwijderd.

Ongevraagde gegevens
Ook als u documenten of gegevens upload waarvan u denkt dat ze relevant kunnen zijn voor de toewijzing van een woning, geeft u ons toestemming voor het gebruik van deze documenten of gegevens. Wij behandelen eerst de verplichte stukken waarom wordt gevraagd.

Als REBO Huurwoning een wettelijke plicht heeft
REBO Huurwoning mag uw persoonsgegevens verwerken als wij daartoe verplicht zijn bij wet.

Als REBO Huurwoning een gerechtvaardigd belang heeft
REBO Huurwoning mag uw persoonsgegevens verwerken als wij daarbij een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat betekent dat het heel belangrijk is voor REBO Huurwoning om uw persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld voor de bedrijfsveiligheid en informatiebeveiliging, voor een goede bedrijfsvoering, of om diefstal en fraude te voorkomen.

Ook vragen wij bij courante woningen sommige gegevens van u vóór de bezichtiging om het proces daarmee efficiënter te laten verlopen. Ter voorkoming van een groot aantal onnodige bezichtigingen. Dat is voor u vervelend, maar ook voor de vertrekkende huurder. Wij doen dus alleen bezichtigingen met mensen die daadwerkelijk kunnen en willen huren.

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
Wij verwerken in verschillende situaties persoonsgegevens. Ons uitgangspunt is dat wij niet meer informatie verwerken dan nodig is. Wij verwerken persoonsgegevens in de volgende gevallen:

U meldt zich aan als belangstellende voor een huurwoning bij REBO Huurwoning


Wilt u op de hoogte blijven van binnenkort beschikbare huurwoningen? Of uw zoekprofiel opslaan? Dan verwerken wij deze persoonsgegevens:
- gebruikersnaam en wachtwoordhash;
- voor- en achternaam (geboortenaam);
- geslacht;
- e-mailadres;
- woonwensen;
- gewenste huurtermijn;
- gegevens over uw persoonlijke leefsituatie;
- de woning(en) die u opslaat of waarvoor u zich aanmeldt;
- de inhoud van berichten die u naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en productbeoordelingen die u geschreven hebt, of vragen en informatie die u verschaft hebt aan klantenondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord;
- gegevens over uw apparaat, zoals IP-adres (en de daarmee verbonden onnauwkeurige locatiegegevens), internetbrowser en apparaat type, apparaat-id’s, in- en uitloggegevens, regionale en taalinstellingen;
- gegevens over het gebruik van de website;
- of u updates per mail wilt ontvangen.

U vraagt een bezichtiging aan
Wilt u huurwoning bezichtigen? Dan verwerken wij, naast de bovenstaande gegevens, (afhankelijk van de specifieke huurwoning) de volgende persoonsgegevens van u (en eventueel uw partner of medehuurder):
- initialen en titulatuur;
- volledige voornamen;
- adres;
- telefoonnummer;
- geboortedatum;
- gezinssamenstelling en burgerlijke staat;
- financiële gegevens;
- gegevens van wie uw eventueel medehuurder is (o.a. NAW, contactgegevens en geslacht);
- werksituatie (loondienst en contractsoort/ondernemer/ gepensioneerd);
- uw huidige woonsituatie (huurder, woning verkocht, woningbezitter, inwonend);
- legitimatietype en documentnummer;
- de periode waarvoor u de woning wilt gaan huren;
- land van herkomst;
- nationaliteit;
- de woning die u wilt bezichtigen;
- beelden van deur- of beveiligingscamera’s.

Bij woningen waar veel interesse voor is of waar een korte opvolgtijd is, kunnen wij vóór de bezichtiging al verdere gegevens of stukken opvragen die noodzakelijk zijn voor de toewijzing van een woning.

U wilt een woning huren en/of een optie nemen op een woning bij REBO Huurwoning?
REBO Huurwoning verhuurt woningen. Als huurder heeft u de mogelijkheid van een optie op de woning. In beide gevallen verwerken wij bij het aanmaken van een huurcontract of bij het aanvragen van een optie op een woning, naast de eerder genoemde gegevens, ook (indien relevant) de onderstaande persoonsgegevens van u (en eventueel van uw partner of medehuurder):
- een kopie van uw legitimatiebewijs inclusief het documentnummer (geen Burgerservicenummer);
- de betreffende woning, met alle daarbij behorende gegevens;
- financiële gegevens (zoals over inkomen, borgstelling, vermogen en schulden / financiële verplichtingen);
- gegevens betreffende uw werkgever (als dit van toepassing is);
- werkgeversverklaring of kopie arbeidsovereenkomst indien u in loondienst bent;
- gegevens ten aanzien van betaling (wijze van betaling, IBAN en een verificatie daarvan (bijv. kopie bankafschrift));
- gegevens ten aanzien van alimentatie of scheiding;
- gegevens ten aanzien van uw onderneming, omzet en inkomenszekerheid;
- gegevens ten aanzien van een uitkering;
- een waarheidsverklaring;
- branche waarin u werkzaam bent;
- een foto van u (voor het controleren van uw identiteit in persoon);
- verklaring over een zorgindicatie;
- uitkomsten van een klant- en kredietonderzoek;
- uitkomsten van een PEP en Sanctie toets;
- uitkomsten van een identiteitscheck;
- andere verklaringen van u of een derde;
- als u eerder huurder geweest bent, dan verwerken wij ook gegevens van onze eerdere ervaringen met u (voor zover wij die nog hebben);
- handtekening en andere ondertekening gegevens;
- andere gegevens en documenten die u ons verstrekt.

Wij hebben deze persoonsgegevens nodig om ons werk goed uit te voeren:
• Om u op de juiste manier aan te spreken.
• Om u op de hoogte houden van passende woningen.
• Om de behoefte van onze bezoekers en gebruikers beter begrijpen en onze dienstverlening hierop af te stemmen.
• Om onze websites te laten functioneren en gebruikers toegang te geven tot hun eigen gegevens.
• Om op diverse manieren contact met u te onderhouden en afspraken te maken.
• Om een financiële toets en kredietwaardigheidstoets te doen en te controleren of u in staat bent om een woning te huren conform de voorwaarden van onze opdrachtgevers. 
• Om u in staat te stellen een woning te bezichtigen.
• Om een huurdersonderzoek te doen om te beoordelen of u voldoet aan ons huurbeleid en om te bepalen wie een woning gegund krijgt. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar onze huurvoorwaarden.
• Om uw identiteit te controleren. Daarvoor gebruiken wij diverse persoonlijke gegevens, waaronder de kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Bij oplevering van een woning controleren wij of de huurder echt de persoon op de pasfoto in het paspoort of op de identiteitskaart is.
• Om een huurovereenkomst met u te sluiten. Wij gebruiken dan uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van deze overeenkomst. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar onze privacy verklaring voor huurders.
• Om toegangspasjes voor onze huurders te maken. Wij verhuren, beheren en onderhouden verhuurbare eenheden zoals woon- en bedrijfsruimten, wooncomplexen, kamers en parkeergarages en gebruiken uw gegevens daarvoor.
• Om wettelijke verplichtingen en afspraken met andere partijen na te komen. Bijvoorbeeld met de AFM, FIU, belastingdienst, politie en gemeenten.
• Wij halen uit uw gegevens en die van alle andere (potentiële) huurders ook statistieken die wij gebruiken als management stuurinformatie.
• Om wettelijke verplichtingen en afspraken met andere partijen na te komen. Bijvoorbeeld met de AFM, FIU, belastingdienst, politie en gemeenten.
• Om management stuurinformatie te vergaren halen wij uit uw gegevens en die van alle andere (potentiële) huurders ook statistieken.
• Om onze bedrijfsvoering veilig te stellen en te beschermen en om fraude, ongeoorloofde activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden te identificeren en te helpen minimaliseren of voorkomen.
• Om wijzigingen in beleid, documenten en onze diensten te melden.
• Om vragen, klachten en verzoeken te registreren en af te handelen.
• Om beveiligings- en gebruiksincidenten te voorkomen of af te handelen.

Als u op de negatieve lijst staat
REBO Huurwoning houdt voor eigen gebruik een negatieve lijst bij. Op deze lijst staan personen aan wie wij niet (meer) verhuren. Bijvoorbeeld omdat wij hebben vastgesteld dat er sprake is geweest van fraude toen ze zich inschreven voor een huurwoning. Of omdat ze zich niet aan de regels van de huurovereenkomst hielden. Of omdat ze als huurders zeer ongewenst dan wel ongepast gedrag vertoonden.
Wij denken heel zorgvuldig na voordat we een persoon op de negatieve lijst plaatsen. Daarbij bekijken we onder meer hoe ernstig het gedrag was. Ook kijken we naar de kans dat de huurder dezelfde problemen zal veroorzaken bij een andere verhuurder. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar onze privacy verklaring voor huurder (REBO Vastgoed Management BV).

6. Hoe gaat REBO Huurwoning om met cameratoezicht en toegangsregistratie?
In sommige complexen van REBO Huurwoning hangen beveiligingscamera’s of maken wij gebruik van elektronische toegangsregistratie. Dat doen wij om overlast, misdrijven en vandalisme tegen te gaan en om de bewoners en hun eigendommen te beschermen. REBO Huurwoning of een Vereniging van Eigenaren (VvE) gebruikt de beelden en toegangsregistratie alleen in de volgende gevallen:
1. na incidenten: om de aard van de overtreding vast te stellen en om daders, betrokkenen en / of getuigen te kunnen identificeren;
2. als een betrokkene specifiek verzoekt om inzage in de beelden waarop hij / zij zelf voorkomt;
3. als daar aanleiding toe is: om te controleren of iedereen zich houdt aan de voorschriften, gedragsregels of voorwaarden die gelden voor huurders.

7. Beveiliging persoonsgegevens
REBO Groep BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
Binnen REBO Groep kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Met organisaties waarmee wij uw persoonsgegevens delen, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin staat dat zij niet zo veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan als REBO Huurwoning. Als het een organisatie is die zelf verantwoordelijk is voor het correct omgaan met de persoonsgegevens, dan zijn er voorafgaande afspraken gemaakt, of gebeurt dat alleen bij wettelijke plicht. Bijvoorbeeld, AFM, belastingdienst, FIOD, AIVD of politie. Deze organisatie zijn zelf verplicht om aan de privacy wet- en regelgeving te voldoen. REBO Huurwoning deelt persoonsgegevens in beginsel niet met organisatie buiten de EU (of niet EU landen). Maar het kan toch voorkomen. Wij delen uw persoonsgegevens alleen als die gegevens goed beveiligd worden. We gebruiken internationale richtlijnen om vast te stellen of dat het geval is.

8. Uitwisseling aan derden
Uitgangspunt is dat wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten, denk hierbij aan het uitwisselen van gegevens voor het doen van een credit check, een PEP of Sanctie toets, een identiteitscheck,  dit om uw inkomen dan wel u identiteit te controleren. Ook delen wij uw gegevens bij gerechtvaardigd belang, zoals bij misbruik van ons systeem, voor het doen van aangifte, melding van misdrijven of vermoeden daarvan. Verder delen wij uw gegevens als dit moet van de wet, aan instanties zoals AFM, belastingdienst of politie indien zij daarom vragen. Ook delen wij gegevens als een andere partij namens u optreedt, bijvoorbeeld uw advocaat. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

9. Bewaartermijn persoonsgegevens
REBO Groep BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Dit zijn onze belangrijkste bewaartermijnen:

  • Meldt u zich aan om bij ons te huren, maar komt er geen huurovereenkomst tot stand? Dan verwijderen wij al uw persoonsgegevens (en uw account) na 1 jaar inactiviteit. Zelf kunt u ook uw account verwijderen.
  • Wijzen wij uw huuraanvraag af omdat u niet eerlijk was bij de aanvraag? Dan bewaren wij uw naam, e-mailadres en reden van afwijzen maximaal 5 jaar na afwijzing van uw aanvraag.
  • Geeft u ons documenten om in aanmerking te komen voor een huurwoning? Dan verwijderen wij die binnen 3 maanden na de afwijzing, tenzij u aangeeft dat wij de gegevens één jaar langer moeten bewaren. Zelf kunt u ook uw account verwijderen.
  • Hebben wij uw huurovereenkomst ontbonden omdat u zich niet aan de regels hield? Dan bewaren wij de persoonsgegevens die wij daarvoor hebben verwerkt maximaal 5,5 jaar na het einde van het huurcontract.
  • Gegevens van bezoekers van onze websites worden 3 maanden opgeslagen en daarna geanonimiseerd en geaggregeerd bewaard.
  • Gegevens inzake ontvangen klachten en verzoeken bewaren wij 2,5 jaar.

10. Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u REBO Groep BV verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Voorts heeft u het recht om uw Persoonsgegevens over te dragen. U kunt uw verzoek tot inzage doen aan REBO Groep B.V. Voegt u bij dit verzoek een kopie identiteitsbewijs waarvan het BSN-nummer (ook onderaan op het bewijs) is doorgestreept en waarop aangegeven staat dat deze kopie wordt afgegeven voor het inzage verzoek. Alleen op deze wijze kunnen wij waarborgen dat u alleen toegang krijgt tot uw persoonsgegevens. REBO Groep BV behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
REBO Groep BV
Inzageverzoek AVG
Postbus 37
6950 AA Dieren

11. Wijzigingen in ons Privacy Statement
We kunnen ons privacy statement van tijd tot tijd aanpassen, en datzelfde geldt voor elke andere specifieke privacy verklaring. Wanneer we wijzigingen in dit Privacy Statement aanbrengen, voegen we aan deze privacy verklaring een nieuw versienummer en datum toe. Wij adviseren u dan ook om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Versie 1 | REBO Huurwoning - januari 2021 - AVG | REBO Groep BV

REBO Groep is aangesloten bij: